nastten10  brring15  yapomn16
 rebus17  znprava17  parni17
 stengaz17  kommol17  rao17
 zo17  1azdr  2azdr
 yazn  azprz17  naldu18
 1lkrf18  2lkrf18  3lkrf18
 1lorg18  2lorg18  3lorg18
 4lorg18  5lorg18